TURKMEDCHEM

I

TÜRK FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından Ankara’da “Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği” adı altında bir dernek kurulmuştur.

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek gerekli gördüğü yerde şube açabilir.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 3- Farmasötik ve Medisinal Kimya Dreneği’nin amacı ülkemizde Farmasötik ve Medisinal Kimya Bilim’inin ilerlemesini sağlamak ülkemizde ilaç etken maddelerinin ilk kez elde edilişini mümkün kılacak girişimlerde bulunmaktadır. Dernek bu amaçla aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.

 • Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği üyeleri arasında yakınlaşma dayanışma, bilimsel işbirliği, maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlamak
 • İlaç etken ve yardımcı maddelerinin sentez ve analizleri ilaç etken ve yardımcı maddelerinin tasarlanması “yapı-etki ilişkileri” ve “kantitatif yapı-etki ilişkileri” alanında yapılan her türlü bilimsel araştırmaları ve diğer bilimsel faaliyetleri desteklemek ve yayınlar yapmak, ilaç ve kimya endüstrisine gerekli plan ve projelerin yapımında yardımcı olmak.
 • İlaç etken maddesi konusunda her türlü bilirkişilik faaliyetlerini yürütmek
 • Ülkemizde Farmasötik ve Medisinal Kimya alanında bilim adamı ve araştırıcı yetiştirilmesini maddi ve manevi olarak teşvik etmek ve desteklemek
 • İnsan, hayvan ve bitkilerde kullanılan ilaç etken ve yardımcı maddeleri ile ilgili konularda, ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olmak,
 • Benzer amaçlı ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve birlikte bilimsel toplantılar düzenlemek,
 • Üyelerin, 21 Şubat 2009 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilen “Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği Bilim ve Yayın Etiği” ilkelerine uymasını denetlemek ve sağlamak,

Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

KURUCU ÜYELER

Madde 5- Derneğe aslı ve fahri olmak üzere iki şekilde üye kabul edilir. 2098 sayılı Dernekler Kanununun  ilgili maddelerinde yazılı üye olma üyelikten çıkma, üyelikten çıkarılma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

Aslı üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir.

 • Farmasötik ve medisinal kimya ile ilgili bir alanda bilim uzmanlığı Yüksek lisans veya Doktora eğitimini tamamlamış olmak ve bu eğitimlerden birine devam etmekte olmak
 • Görevi gereğince Farmasötik ve Medisinal Kimya ile ilgili alanlarda çalışıyor veya çalışmış olmak

Derneğe asil üye olabilmek için adayın iki asil üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Üyelik için yapılan müracaatları yönetim kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kurucu üyeler derneğin asli üyesidir.

Farmasötik kimyaya yakın ilgi duyan ve bu ilgisini dernek tüzüğünün 3.maddesinde yazılan amaçlar doğrultusunda her türlü çalışma ve etkinlikleriyle gösteren kişiler derneğe üye olabilirler. Fahri üyelik kişiye yönetim kurulu kararı ile verilir. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Yönetim kuruluna seçilemezler, ancak geçici komisyonlarda görev alabilirler. Fahri üyeler derneğe aidat ödemeye mecbur edilemezler.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6- Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur.

 • Her üye istediği zaman dernekten çıkabilir. Ancak bu isteğini yönetim kuruluna bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Üye yerine getirilmesi mümkün bir isteğinin yapılmamış olmasını sebep gösteriyorsa, yönetim kurulu durumu inceleyerek üyeye bildirir. Üye ayrılmakta ısrar ederse istifası kabul olunur ve kendisine bir yazı ile bildirilir. Böyle bir kişi derneğe yeniden girme isteğinde bulunursa, yönetim kararı ile tekrar üye olabilir. Bu takdirde yeni kayıt olmuş üye özelliğini taşır.
 • 2098 Sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ise, en az üç üyenin birlikte yapacağı gerekçeli yazılı teklif üzerine, yönetim ve denetleme kurullarının ortak bir oturumda da verecekleri bir kararla dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye bildirilir. Üyenin tebellüğ tarihinden başlayarak bir ay içinde karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum kararı veren kurulca tekrar incelenir. Kurul kararında ısrar ederse bu durum üyeye yeniden yazılı olarak bildirilir. Bu son karara üye, toplanacak ilk genel kurulda bir defa daha yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul itiraz üzerine konuyu gündemine alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur ve üyenin savunması dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir.
 • Bir yıla ait aidatını o yılın bitiminden sonra üç ay içerisinde ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılabilir ancak çıkarmadan önce, üyeye aidatını ödemesi için taahhütlü bir mektup gönderilmesi ve mektup postalandıktan sonra iki ay beklenmesi gerekir.

Madde 7- Derneğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

GENEL KURUL

Madde 8- Genel Kurul derneğin asil üyelerinden oluşur. Genel Kurula merkez şubesi üyeleri, diğer şubelerin şube başkanları ile şubelerden her 10 üyeyi temsil etmek üzere bir şube temsilcisi katılır. Her üyenin genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI:

Madde 9- Derneğin olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulunun daveti üzerine iki yılda bir, Haziran ayında Ankara’da yapılır. Toplantının yeri, günü ve gündemi en az 15 gün önce bir mahalli gazetede ilan edilmek üzere çağırı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamama olasılığı göz önüne alınarak ikinci toplantının da gün, yer ve saati aynı ilanda belirtilir. İkinci genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamayacağı düşünülen toplantıdan en az yedi gün sonra yapılır.

Madde 10- Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantı yeterli sayının sağlanamaması veya başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleride belirtilmek suretiyle Toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. 

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILIŞ USULÜ 

Madde 11- Hükümet temsilcisinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Gerekli tam sayı sağlanmışsa toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak katılan üyelerin en az onda birinin isteği ile gündemde değişiklik yapılabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Dernek yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu yedek üyeleri ile birlikte seçmek
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satmak veya mevcut taşınmaz malları satmak hususunda yönetim kuruluna yetki vermek
 • 2098 sayılı dernekler kanununun 11.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun izni ile yurt dışındaki benzer amaçlı mesleki ve bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olarak katılma ya da ayrılma ile ilgili karar almak
 • Derneğin ilgili bir federasyona katılması, benzeri kuruluşlarla bir federasyon kurması veya ondan ayrılması konusunda karar almak
 • Derneği feshetmek
 • Yukarıdakilerin dışında mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek
 • Tüzükte değişiklik yapmak, tüzük değişikliği yönetim kurulunun teklifi veya üyelerin en az üçte birinin azılı müracaatı üzerine genel kurul tarafından yapılabilir.
 • Tüzük değişikliği için teklifin genel kurul toplantısına katılan üyelerin en az üçte biri tarafından kabulü gerekir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 13- Genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun göreceği lüzum üzerine veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu toplantının ilanı için olağan genel kurul toplantısındaki usüller uygulanır.

Genel Kurulca seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri toplanarak gizli oyla başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman seçerler. Yönetim Kurulu başkanı, genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en yüksek mülki amirliğine yazılı olarak bildirir.

Yönetim Kurulu kararları aksi talep edilmedikçe açık oy ve salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

 • Yönetim Kurulu Başkanı: Derneğin genel başkanı olup yönetim kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.
 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.
 • Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel Kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak derneğin işlemlerini yürütür. İlgili geçici kurulların yardımı ile toplantılar düzenler. Çalışma ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her altı ayda bir yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar.
 • Sayman: Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Aidatları alındı belgesi karşılığında toplar, derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur, gelirleri üç gün içinde bankada açılan hesaba yatırır. Yüzellibin liraya kadar olan harcamaları dernek başkanının onayı ve sorumluluğu ile yapar. Bütçe ve bilançoyu hazırlar. Bu amaçla gelir-gider defteri bütçe kesin hesap ve bilanço defteri ve demirbaş defteri tutar. Her altı ay sonunda yönetim kuruluna sunulmak üzere bütçe durumu hakkında rapor hazırlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, gerektiğinde bu yetki ile bir avukat tutmak
 • Gelir ve gidere ilişkin işlem yapmak, bütçeyi ve bilançoyu hazırlamak bunu genel kurula sunmak
 • Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve bunu uygulamak
 • Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
 • Şube işlem ve kontrolünü yürütmek, şubelerle ilgili anlaşmazlıkları çözümlemek
 • Gerektiğinde geçici kurullar kurmak
 • Yayınlanacak eserleri tesbit etmek
 • Her altı ay sonunda sayman tarafından bütçe durumu hakkında hazırlanacak raporu incelemek
 • Genel sekreter tarafından her altı ayda bir hazırlanacak çalışma raporunu incelemek
 • Denetçilerin altı ayda bir vereceği raporu inceleyerek gereğini yapmak
 • Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olarak kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en yüksek mülki amirliğine bildirmek
 • Dermek tüzüğünün genel kurulun ve yürürlükteki yasaların yönetim kuruluna verdiği diğer işleri yapmak ve yetkiler kullanmak.

DENETLEME KURULU

Madde 16- Denetleme kurulu genel kurulca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun bütçe ve hesaplarını genel kurul adına denetler. Bur kurulun asil üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilecekleri gibi, arzu ettikleri her an derneğin çalışma ve hesaplarını kontrol edebilirler. Bu kontrol yılda en az iki defa yapılarak sonuç yönetim kuruluna bildirilir. Denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulunun çalışmaları ve hesapları hakkındaki raporlarının iki yıl sonunda ayrı ayrı  veya birlikte hazırlayarak genel kurula sunarlar. Denetleme kurulu, dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine görevini olağanüstü de yerine getirebilirler.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 17- Dernek yönetim kurulu kararı ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde şubeler açabilir. Şubelerin açılması yönetim kurulunca yetkili kılınan 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin mülki amirine yazılı müracaatta bulunması ile olur. Bu başvurma yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiyeti ile şu merkezi adresi de bildirilir. Bu yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ve yetki belgeleri de eklenir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı ay oturmuş olması şartları. Açılacak şubeler dernek tüzüğüne ve derneğe bağlı olarak faaliyet gösterirler. Derneğin şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Bu kontrol yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kurul üyesi olan veya olmayan üyeler tarafından yapılabilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE YETKİLERİ 

Madde 18- Şube organları Genel Kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu veya denetçilerden oluşur.

 • Şube genel kurulu, dernekler kanunu ve bu tüzükte yer alan esaslara göz önünde tutularak yönetim kurulu tarafından iki yılda bir toplantıya çağrılır. Bu çağrı gazete ile yapılabileceği gibi imkan ve araçlardan yararlanarak da yapılabilir. Şube olağan genel kurul toplantısını merkez genel kurul toplantısından en az otuz gün önce tamamlamak zorundadır. Dernek merkezi şubelerin genel kuruluna gözlemci ve danışman olarak temsilci gönderebilir. Şube genel kurul kararları yerinde ilan tahtasına asılmak suretiyle üyelere duyurulur. Bu kararlar şube yönetim kurulunca en geç on beş içinde genel merkeze gönderilir.
 • Şube genel kurulu, merkez genel kurulunda kendilerini temsil etmek üzere her on üye için bir temsilci seçerler. Şubeler, merkez genel kurulunda şube başkanları ve bu temsilciler tarafından temsil edilirler.
 • Şube yönetim kurulu asil üyeler içinden şube genel kurul tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Şube genel kurulunun yönetim kuruluna seçilen üyelerden sonra en fazla oy alanlar sırası ile yedek üye seçilmiş sayılırlar.
 • Yönetim kurulu üyeleri aralarından gizli oyla bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçerek görev bölümü yaparlar. Kararlar çoğunlukla verilir. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 • Şube denetleme kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Üye sayısı otuzdan az olan şubelerde denetleme kurulunun görevini yapmak üzere bir asil ve bir yedek denetçi seçilir.
 • Şubeler geçen iki yıllık döneme ait gelir-gider hesaplarıyla bilançolarını ve gelecek yıla ait tasarı bütçelerini genel kurulun kabulünden sonra, en geç onbeş gün içinde genel merkeze gönderirler. Yeterli geliri olan şubeler, kendi yönetim kurullarının da onayını almak koşulu ile genel merkezin saptadığı bir faaliyete maddi yardımda bulunurlar. Bu yardım oranları şube bilançoları ile, merkezden yollanan alındı belgeleri esas alınmak suretiyle tayin edilir. Şubelerin ayıracakları genel merkez payı şube gelirinin % 20’sinden fazla olamaz. Şubeler hiçbir surette ayrı alındı belgesi bastırarak kullanamaz ve alındı belgesiz tahsilat yapamaz.
 • Şubelerin tüzük amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda yaptıkları çalışmalar gerekli görüldüğünde merkez tarafından maddi ve manevi olarak imkanaları ölçüsünde desteklerler.
 • Genel merkezin bulunduğu yerde ayrıca şube açılmaz. Şubeler ancak bölgelerindeki çalışmalarla görevli ve yetkili olup tüzel kişiliği temsil etmezler bu tür davranış ve tasarruflarda bulunamazlar.
 • Dernek üyeleri ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştiren bir üye, bu değişikliği kayıtlı olduğu yönetim kuruluna bildirir ve bu yönetim kurulu üye kayıt fişi ile aidat durumunu yeni bölgesindeki yönetim kuruluna bildirir.
 • Şubeler dernek tüzüğünde gösterilen amaçlara ve faaliyetlere uygun olmayan girişim ve çalışmalarda bulunmazlar.
 • Genel merkez yönetim kurulu, şubelerin yönetim kurullarını geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir, şubenin feshine karar verebilir veya mevcut yönetim kurulu yerine bir kurulu görevlendirebilir.
 • Şubenin adı “FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA DERNEĞİ …………….. İLİ ŞUBESİ” şeklinde gösterilir.
 • Şubeler bu tüzüğün 17. ve 18.maddeleri dışında kalan bütün maddelerinde, faaliyetlerinde bu tüzükteki ve 2098 sayılı Dernekler Kanunu’ndaki
 • Herhangi bir nedenle bir şube kapanır veya kapatılan şubenin bütün evrakları parası taşınır ve taşınmaz malları otuz gün içinde genel merkeze devredilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 19- Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

 • Giriş aidatı: Asil üyeliğe kabul esasında bir defaya mahsus olmak üzere alınan 2.000.000 TL. dır. Bu miktar genel kurulca değiştirilebilir.
 • Üyelik aidatı: Asil üyelerden alınır ve yıllık miktarı 6.000.000 TL’dır. Yıllık aidat her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Bağış ve yardımlar
 • Bilimsel yayın gelirleri
 • Bilimsel danışmanlık gelirleri
 • Yönetim kurulunca tertiplenen balo, konser, sergi, gezi, konferans ve kongreler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Dernek taşınmaz mallarından elde edilen gelirler

DERNEĞİN DEFTERLERİ:

Madde 20- Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

 • Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, meslek ve iş adresleri ikametgahları, derneği giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 • Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
 • Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
 • Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındığı ve paraların harcandığı yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • Bütçe kesin hesap bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.
 • Demirbaş defteri: Derneğin demirbaş eşyaları bu deftere işlenir.

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERDİRİLMESİ

Madde 21- 2098 sayılı Dernekler Kanunu’nun 49,50,51,52 ve 53.maddelerinde yazılı nedenlere dayalı olarak Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneğinin tüzel kişiliği sona ererse derneğin para, mal ve hakları Türk Eczacıları Birliğine intikal eder.

Madde 22- Bu tüzükte bulunmayan konularda Dernek Kanunu’nun ve Medeni Kanun’un ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.